Reklamačný poriadok

 • Domov
 • Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK Branislav Škultéty – BYT – IN

platný od 1.1.2021

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na výrobky zakúpené v spoločnosti Branislav Škultéty – BYT – IN, so sídlom na adrese: Domové role 71/A, 821 05 Bratislava

Všetky výrobky zakúpené v spoločnosti Branislav Škultéty – BYT – IN, sú odovzdané odberateľovi s daňovým dokladom, kópiou dodacieho listu a záručným listom. Uvedené doklady je povinný odovzdávať aj predajca svojim konečným zákazníkom.

Záručné podmienky pre tovar dodávaný zmluvným partnerom:

1, Odberateľ je povinný pri používaní našich výrobkov, obzvlášť pri ich ukladaní, dodržiavať odporúčania výrobcu. Odberateľ podpisom na kópiu dodacieho listu potvrdí, že je oboznámený s obsahom týchto návodov ako aj s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.

2, K účinnému uplatneniu práv z chybnej dodávky, tzn. z chýb dodaného tovaru (ďalej len „reklamácia“) je treba, aby odberateľ v záručnej dobe a bezodkladne hneď potom čo „vadu tovaru“ zistil, oznámil písomne prípadne mailom predávajúcemu zistené vady a dostatočne podrobne popísal, ako sa tieto vady prejavujú.

3, Predávajúci bude kontaktovať odberateľa do 5-tich pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie.

4, Po uplatnení reklamácie si predávajúci vyhradzuje právo osobne posúdiť vady výrobku, najneskôr do 30-tich dní od prijatia reklamácie. Kupujúci je do toho času povinný reklamovaný výrobok v danom stave na svoje náklady vhodne a oddelene uložiť, zaistiť a chrániť ho pred poškodením, znehodnotením či zničením. Strany si stanovia primeranú lehotu pre náhradné plnenie predávajúceho, najmenej však 10 pracovných dní od posúdenia reklamácie podľa tohto bodu.

 • Pre prípad oprávnenosti reklamácie sa strany v súlade s ust. § 436 a 437 Obchodného zákonníka dohodli na tomto vybavení reklamácie:

Ak ide o vadu odstrániteľnú, má kupujúci nárok na bezplatné odstránenie vady, prípadne zľavu z kúpnej ceny, ak sa jedná o vadu, ktorá nebráni použitiu výrobku k pôvodnému účelu a kupujúci s týmto riešením súhlasí. Zľava sa stanoví podľa rozsahu poškodenia výrobkov. Pokiaľ by vada bránila pôvodnému použitiu výrobku, má kupujúci nárok na bezplatnú výmenu výrobku.

Výmena výrobku (alebo jeho časti) sa uskutoční v mieste dodávky, kde predávajúci odovzdá kupujúcemu bezchybný výrobok. Cenové rozdiely výrobku reklamovaného a poskytnutého idú na ťarchu predávajúceho. Týmto sú všetky vzájomné nároky súvisiace s vadným výrobkom urovnané. Reklamácia jednotlivých výrobkov neoprávňuje k reklamácii celej dodávky.

6, Pokiaľ nebude medzi odberateľom a predávajúcim dohodnuté inak a pokiaľ nestanovuje inak tento „Reklamačný poriadok“, postupuje sa pri vybavovaní reklamácie podľa platných VODP, v ktorých je obsiahnuté aj písomné vyhlásenie o záruke.

7, Na zjavné vady poskytuje predávajúci záruku do okamihu prevzatia kupujúcim, pri paletovaných a zabalených výrobkoch do 15 dní od prevzatia kupujúcim. Na skryté vady poskytuje predávajúci záruku 24 mesiacov od dátumu výroby, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve uvedené inak. Lehoty sú prekluzívne. Za zjavnú vadu sa považuje nedodržanie príslušných noriem, dokumentácie a zmluvných podmienok vo vzhľade, rozmeroch, mechanickom poškodení, kompletnosti a množstva výrobkov.

8, Zjavné vady paletovaných a zabalených výrobkov a skryté vady výrobkov je kupujúci povinný písomne reklamovať pred zabudovaním alebo použitím výrobku (predovšetkým do stavby), najneskôr však do uplynutia záručnej doby.

9, V prípade uznanej reklamácie tovaru je kupujúci povinný predložiť:

 • Faktúru, pokladničný doklad s vyznačeným dátumom predaja reklamovaného tovaru.
 • Dodací list s vyznačeným dátumom prevzatia reklamovaného tovaru.
 • Ak kupujúci disponuje so záručným listom, predloží aj záručný list k reklamovanému výrobku.
 • Pri výmene tovaru postupovať systémom ks za ks vrátane dokladov a obalov.

V prípade že nebudú podmienky kupujúcim splnené, nejedná sa o kvalifikovanú reklamáciu, teda bude sa na ňu prihliadať, ako keby ani nebola.

10, Poškodený tovar do 2 % z celkového množstva príslušnej dodávky tovaru predávajúci nemusí považovať za dôvod na reklamáciu. Ak je reklamovaný tovar zaznamenaný na dodacom liste, predávajúci hradí spravidla to množstvo, ktoré presahuje 2 percentá.

11, Pre potreby reklamačného konania je nevyhnutné z každej reklamovanej palety dodávky tovaru priložiť výrobný štítok. V opačnom prípade nebude môcť byť reklamácia správne prešetrená a uznaná.

12, Predávajúci neposkytuje záruku na nepatrné odchýlky výrobkov od vzoriek a prospektov, ktoré boli predložené pri ponuke a nemajú vplyv na účel použitia. Napr. rozdiely v odtieňoch farby, výkvety, nerovnomerné vysychanie po daždi, nalomené a odštiepené hrany a rohy u plotových dosiek a stĺpikov.

13, Za iné vady vecného či právneho charakteru predávajúci nezodpovedá. Akékoľvek nároky na náhradu škody môžu byť uplatnené v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, prípadne Občianskeho zákonníka.

14,Kupujúci nemá právo z dôvodu reklamácie chýb tovaru, alebo uplatnenia nároku na náhradu škody, odkladať platby v rámci dohodnutých platobných podmienok v kúpnej zmluve, alebo si započítavať vzájomné nároky z akýchkoľvek obchodných vzťahov s predávajúcim.

 1. Predpokladom pre každé poskytnutie záruky je plnenie zmluvných povinností kupujúceho.
 1. Za už zabudovaný tovar do stavby zodpovedá v zmysle §47 Stavebného zákona zhotoviteľ (dodávateľ stavby).
 1. Uznaná reklamácia bude kupujúcemu riešená výlučne zľavou, formou finančného dobropisu, ktorým budú pokryté uznané nároky kupujúceho.
 1. Reklamácia spotrebiteľa sa riadi najmä zákonom o ochrane spotrebiteľa a občianskym zákonníkom, pričom tento reklamačný poriadok sa použije primerane.
 1. Osobou oprávnenou Branislav Škultéty – BYT – IN na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“) podľa § 2 písm. n) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa je Branislav Škultéty – technológ výroby, ak Branislav Škultéty – BYT – IN neurčí na vykonanie záručnej opravy inú osobu.

20.Tento reklamačný poriadok je platný od 1/1/2021 do odvolania.

Záruka sa nevzťahuje:

 • Na chyby vzniknuté v dôsledku neprimeraného alebo chybného použitia, neodbornej manipulácie s výrobkom, mechanickým poškodením a na chyby spôsobené kupujúcim alebo treťou osobou.
 • Na chyby vzniknuté nedodržaním zásad ukladania, zlyhaním podložia alebo spodnej konštrukcie (zemného telesa), prípadne sadaním či deformáciou podložia.
 • Na drobné odlišnosti v odtieňoch farby dodávaného tovaru. Farebné prevedenie je treba posudzovať na celej vydláždenej ploche. Nie je možné posudzovať iba jednotlivé prvky.
 • Záruka sa nevzťahuje na odchýlku vo farebnom odtieni tovaru vzhľadom k tomu, že betón, z ktorého je tovar vyrobený, sa skladá z čistých prírodných materiálov – piesok, štrk, cement a voda. V súvislosti s faktormi, pôsobiacimi behom výroby a skladovania takýchto výrobkov, môže v ojedinelých prípadoch dôjsť ku kolísaniu farebných odtieňov a k vzniku tzv. výkvetov, t. j. vystúpeniu voľného vápna, obsiahnutého v cemente na povrch tovaru (t.j. vystúpenie voľného vápna, obsiahnutého v cemente na povrch tovaru), alebo železitý výkvet (t.j. vystúpenie zlúčenín pyritu z použitých pieskov a štrkov na povrch tovaru). Zabrániť vzniku drobných farebných odtieňov a vápenných výkvetov v súhrne pôsobenia všetkých negatívnych vplyvov je aj napriek použitiu najpokrokovejších chemických prísad technologicky nemožné. Farebné rozdiely a výkvety môžu byť rôznej intenzity, v žiadnom prípade však nemajú žiadny vplyv na akosť – kvalitu a úžitkové vlastnosti tovaru a preto ich nemožno považovať za vadu. Pri odbornom posúdení sa povolené odchýlky budú riadiť normami STN EN 1338, STN EN 1339, STN EN 1340.
 • Na chyby vzniknuté znečistením povrchu plotu hlavne zeminou, ílmi, maltovinami, tmelmi, ropnými produktmi atď..
 • Na chyby vzniknuté použitím dezinfekčných prípravkov na báze zlúčenín chlóru a inými chemickými látkami, ktoré nie sú určené na ošetrovanie betónových výrobkov.
 • Na chyby vzniknuté pri preprave, napr. v prípade nedostatočného gurtňovania paliet.
 • Na chyby spôsobené nedodržaním najvyššej prípustnej dávky chemických rozmrazovacích látok pri zimnej údržbe.
 • Branislav Škultéty – BYT – IN neposkytuje záruku na nepatrné (povolené) odchýlky výrobkov od vzoriek a prospektov, ktoré boli predložené pri ponuke a nemajú vplyv na účel použitia, rozdiely v odtieňoch farby, výkvety, nerovnomerné vysychanie po daždi, nalomené a odštiepené hrany a rohy u plotových prvkov, ktoré nepodliehajú žiadnym ani európskym normám a sú definované iba výrobcom. Branislav Škultéty – BYT – IN stanovil internou normou povolené odchýlky, kde pre pre plotové prvky vyrábané liatím sú povolené hodnoty vo všetkých smeroch 0 až ±5 mm. Tieto povolené odchýlky sa nepovažujú za vadu výrobku.

Poučenie:

 • Vápenné výkvety sú prirodzeným a dočasným javom pri zretí betónu a nie sú dôvodom na reklamáciu.
 • Vzhľadom k čistému prírodnému pôvodu základných vstupných surovín pre výrobu sa môžu na betónových výrobkoch vyskytnúť lokálne železité výkvety, ktoré nie sú vadou výrobku a s ohľadom na svoj pôvod nemôžu byť dôvodom k reklamácii.
 • K odreninám povrchu dosiek plotov a stĺpikov môže dochádzať pri doprave a manipulácii. V priebehy užívania dôjde k optickému zjednoteniu povrchu a ustúpeniu odrenín.
 • Pri používaní výrobku v priebehu jeho životnosti dochádza vplyvom prevádzky a pôsobením poveternostných vplyvov k oderu povrchu výrobku, čo je prirodzenou známkou bežného opotrebenia. Nejde o chybu.
 • Na povrchu betónových výrobkov sa môžu objavovať mikrotrhlinky (tzv.krakeláž), ktoré sú opticky zjavné hlavne na mokrom povrchu. Tento jav, nemá vplyv na deklarované parametre výrobkov a neovplyvňuje funkciu a ani životnosť a teda nemôže byť dôvodom na reklamáciu.

      Farebné odtiene výrobkov sú ovplyvňované vstupnými surovinami, ktoré sú čisto prírodného charakteru, a procesom zretia, farebným odlišnostiam sa tak nedá nikdy úplne zabrániť. Pre potlačenie tohto javu je vhodné odoberať plotové dosky z viacerých paliet naraz, aby sa tak predišlo prípadnému kontrastu farebných rozdielov.

 • Betónové výrobky sú vyrábané z betónových zmesí zložených z prírodných materiálov, ktoré, rovnako ako betón počas  svojej životnosti prechádzajú  prirodzenými zmenami spôsobenými poveternostnými vplyvmi. Tieto vplyvy spôsobujú zmeny farebnosti betónových výrobkov, ktorým sa nedá zabrániť, a teda nemôžu byť dôvodom reklamácie výrobku. Farebnosť betónových výrobkov je prirodzene ovplyvnená aj bežnými nečistotami vonkajšieho prostredia a UV žiarením, preto betónové povrchy vystavené odlišným podmienkam pôsobiaceho prostredia vykazujú v čase iné zmeny farebnosti a nejde o chybu kvality.
 •  Všetky vyššie uvedené skutočnosti môžu byť príčinou prirodzenej odlišnosti vzhľadu dodaných výrobkov  oproti výrobkom fyzicky prezentovaným na výstavných plochách výrobcu. Preto všetky výrobky prezentované na výstavných plochách u predajcov značky Stone Brick, nemožno považovať za predlohy či vzorky, prevedenie a vyobrazenie takéhoto tovaru je závislé od použitých technických prostriedkov, výroby a aj použitými vstupnými materiálmi.
 • Predávajúci považuje za vhodné, aby sa zákazník s tovarom vopred fyzicky oboznámil. Požiadavka totožnosti farby a vyhotovenia tovaru je zachovaná pri odbere tovaru z totožnej výrobnej šarže. Požiadavky na odber z totožnej výrobnej šarže musí kupujúci v objednávke alebo zmluve vyznačiť.